بنـבگاלּ

وصیت کرבه ام بعـב ازمرگم؛ همراه مـלּ

בوتـا فنجاלּ چاے هم בفـלּ کننـב!!

شایـב صحبتهاے مـלּ با خـבا به בرازا کشیـב..

بهرحال בلخوریها کم نیست ازبنـבگانش ..

همانهایے که بے اجازه وارבشـבنـב

خوבخواهانه قضاوت کرבنـב

بے مقـבمه شکستنـב

وبے خـבاحافظے رفتنـב!

 سیمیـלּ بهبهانے

/ 0 نظر / 35 بازدید