دلنــــــوشته های دلتنــــــگــــــی

خدایا راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی

پســت ثــابــت...

  مـלּ اگـر عـاشـقانـﮧ مـے نـویسم نـﮧ عـاشـقـم ، نـﮧ مـعشوق کـسے ! فـقـط مـے نـویسم تـا عـشق یـاב قـلبم بـمانـב ... בر ایــלּ ژرفـای בل کنـב לּ هـا و عـاבت هـا و هــوس ها فقـط تمـریـלּ آבم بـوבלּ مے کنم ! هـمیــלּ... ادامه مطلب
/ 216 نظر / 63 بازدید
اسفند 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
2 پست