٢۳ اسفند ۱۳٩۳
پســت ثــابــت...

٢٤ خرداد ۱۳٩۳
مهـבے جــاלּ

٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
בوسـت בارم

٢٤ فروردین ۱۳٩۳
زنـבگے

٢٤ اسفند ۱۳٩٢
تــولـבم مبارڪ

٢٤ بهمن ۱۳٩٢
خــواســتـלּ

٢٤ دی ۱۳٩٢
خــבایــا

٢٤ آذر ۱۳٩٢
تـــو

٢٤ آبان ۱۳٩٢
یـﮧ نفره ها

٢٤ مهر ۱۳٩٢
جدے گرفتـטּ

٢٤ شهریور ۱۳٩٢
حرف نزבטּ

٢٤ امرداد ۱۳٩٢
زטּها

٢٤ تیر ۱۳٩٢
בوست داشتـטּ

٢٤ خرداد ۱۳٩٢
تضاב

٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
آבمهاے ارزوטּ

٢٤ فروردین ۱۳٩٢
בورش نزטּ

٢٤ اسفند ۱۳٩۱
تولـבم مبارڪ

٢٠ بهمن ۱۳٩۱
جــلـب توجـﮧ

٢٠ دی ۱۳٩۱
رב پاے