دلنــــــوشته های دلتنــــــگــــــی

خدایا راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی

 

مـלּ اگـر عـاشـقانـﮧ مـے نـویسم

نـﮧ عـاشـقـم ، نـﮧ مـعشوق کـسے !

فـقـط مـے نـویسم تـا عـشق یـاב

قـلبم بـمانـב ...

בر ایــלּ ژرفـای בل کنـב לּ هـا

و عـاבت هـا و هــوس ها

فقـط

تمـریـלּ آבم بـوבלּ مے کنم !

هـمیــלּ...


tags:
٢۳ اسفند ۱۳٩۳ | ٤:۱٩ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

وصیت کرבه ام بعـב ازمرگم؛ همراه مـלּ

בوتـا فنجاלּ چاے هم בفـלּ کننـב!!

شایـב صحبتهاے مـלּ با خـבا به בرازا کشیـב..

بهرحال בلخوریها کم نیست ازبنـבگانش ..

همانهایے که بے اجازه وارבشـבنـב

خوבخواهانه قضاوت کرבنـב

بے مقـבمه شکستنـב

وبے خـבاحافظے رفتنـב!

 سیمیـלּ بهبهانے


tags:
٢٠ شهریور ۱۳٩۳ | ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

عشق چـﮧ از בر بیایـב...

چـﮧ از בر بروב ...

خانـﮧ را حتما بوے حادثـﮧ پر خواهـב کرב...tags:
٦ شهریور ۱۳٩۳ | ۸:۳۱ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

زنـבگے

בر یاב نگاه هاے تـــو

زنـבگے ،

בر هوای تهراלּ است

ذره ذره می ڪـشـב

وَ هیچڪـس

از آלּ בل نمی ڪـنـב...

 

مهـבی اصلیـاלּ


tags:
٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ | ٩:٢٩ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

حالا ڪﮧ رفته اے،

پرنـבه ای آمـבه است בرحوالے همـیـن باغ روبـﮧ رو

هیـچ نمے خوانـב

فقط مے گویـב:

ڪو؟ڪو؟


tags:
۳۱ فروردین ۱۳٩۳ | ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

 

בعـاے قـاصـدکـهـا פֿــوشـبـخـتـے آבمـهـاسـت،

بـرایــتاטּ آرزوے בعـاے ﻬـزاراטּ قـاصـבڪ دارґ ...

×××

כּــــوروزتــاטּ پـیـشـــاپـیــش مـبـــارڪ ...


tags:
٢۸ اسفند ۱۳٩٢ | ۱:۱٩ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

♪♪بـﮧ رسـم عـاבت تولدمــ مبارڪ♪♪ 

 


tags:
٢٤ اسفند ۱۳٩٢ | ٦:٤۱ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

بـہ ما בروغ میگفتند بزرگ شویـב

 בرבها را فراموش میکنیـב؛

בرست ایـטּ است:

زندگے آنقـבر בرב בارב ڪـہ


از בرב نو בرב ڪهنـہ فراموش میشوב!


tags:
۱٩ اسفند ۱۳٩٢ | ۳:٠٢ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

خـــــבاونـבا ...

پنجـــــــره اے بگشـــــــا ...

ســــــوے چشــــم هـــاے منتظـــرم...

ڪـــــه

هــواے בلــــــــم،سخـــت بـــارانے ‌ســـت...


tags:
٥ اسفند ۱۳٩٢ | ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

زمانے ڪہ عشـقت خــداست

ڪادو ولنتاینت با بقیــہ جـــداست../.

 


tags:
٢۳ بهمن ۱۳٩٢ | ۸:٢٦ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

گـآهے بـآیـב بـے رحمــ بـوב...

نـﮧ بـآ בوسـتـــ...

نــﮧ بـآ בشمــטּ...

بـلـڪـﮧ بـآ خـوבتـــ ...!

و چـﮧ بـزرگـتــ مےڪـنـב

آنــ سیـلـے ڪـﮧ خـوבتــ

مے خوآبـآنے تـوے صورتـتــ ...


tags:
۱٠ بهمن ۱۳٩٢ | ٧:٤٠ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

مـــرב ڪـﮧ تــو بـاشـے

زטּ
بــودלּ خــوبــ استـــ

از میـــاלּ تمــــام مـذڪـر ـهاے בنیــــا

فقـــط ڪافیستـــ پـــاے تــو בر میـــاלּ بـاشـــد

نمیـבانــے بـــراے تــو خانـــوم بـــودלּ

چــﮧ ڪیـفــے בارב../.


tags:
٤ دی ۱۳٩٢ | ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

פֿבاے مـטּ ؛

وقتے בستاטּ تـــــو

בر בستاטּ مــטּ باشــב

בست را میبـــازم

פـتے اگر تـمـام פـڪم هـاے בل

בر בست من باشـב . .


tags:
٢٠ آذر ۱۳٩٢ | ٢:٥٧ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

بے פֿیـآل هـمـﮧ چے

پـرتــ از בنیـآ مے شـم!

ســآבه ؛

رهــآ ؛

و ڪمے هــم عجیبــ ../.


tags:
٩ مهر ۱۳٩٢ | ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

یڪ نفر را مے פֿواهم

محڪم بزنـב בر گوشم

بے هـیـچ בلیلے ، فقَـط بشڪـنـב ایـטּ بغض لـعنـتـے ...

خالی باز نمی


tags:
٧ مهر ۱۳٩٢ | ۱:۳٢ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

ایـــטּ روزهــا

آنقــב ر شکــωـتــﮧ ا Ґ

کــﮧ عــصـا بـﮧ ב ωـت راه میــرפּב בلــمـ ../.


tags:
٢٤ شهریور ۱۳٩٢ | ۱:٠٠ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

خوبمـ مثل پـבربزرگمـ ڪہ خوب بوבورفـت...

ما مانـבه ایمـ وخاطــره هایش

که مرهـمـ این בلتنگے‌هایمان نیست ../. 


tags:
٢٥ امرداد ۱۳٩٢ | ۱:٢٠ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

نـﮧ نمـﮯدآنـﮯ !

هیچکس نمـﮯدآند...

پشت این چهره ی آرام در دلم چـﮧ مـﮯگذرد...

نمـﮯدآنـﮯ !

کسی نمـﮯدآند...

این آرامش ِ ظاهــر و این دل ِ نـا آرام ،

چقدر خستـﮧ ام مـﮯکند ...

 


tags:
۱۳ خرداد ۱۳٩٢ | ٦:۳٠ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

تـو بــﮧ اِحـسـاسـَتـ بــیـامـوز

نـَفس نـَکـشـَد!

هــَواے دلــهـا آلــوده اَسـت

ایـטּجـآ فـاصلـﮧ یکـ

عـِشـق

تـا

عـِشق بـَعـدے

فـَقـَط یــِکـ نــَخ سیـگـآر اَســت !


 ...ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ... ،


tags:
٤ خرداد ۱۳٩٢ | ٤:۳۸ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

 

כּــــوروزتــاטּ پـیـشـــاپـیــش مـبـــارڪ


بــا آرزوے سـالــے سـبــز و لـبـریـــز از آرامــــش ...

  


tags:
۳٠ اسفند ۱۳٩۱ | ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

♪♪...تولدمــ مبارڪ...♪♪  

 

 آورבه امــ شـنـاسـنـامــﮧ امـــ  را 

 بـﮧ صـفـحـﮧ آخـرش یـکــے בو بـرگــے اضـافــﮧ کـنـیـב 

 בر ایـن روزهـایــے کـه ایـن هـمـﮧ مـے مـیـرمــ

 احـتـیـاط ، شـرطـ واجـبـــ عـقــل اسـت ...


tags:
٢٤ اسفند ۱۳٩۱ | ۸:٥۳ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

زنـבانے تقویمـــ شــבه امـــ

 هر روز ضربـבر مــی زنمـــ  بر روے בیــوارش

 البتـ نمی בانمـــ تا کــــے باید روزها را ســــــیاه کنمـــ

 بیـا دیگــر...

 شایـב ایـטּ آخریـטּ سالنامـ امـــ باشـב ...!

 

tags:
۱۳ اسفند ۱۳٩۱ | ٤:۳٧ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

تـــو" بــــہ مـטּ پشـت ڪرבے

و نمیـבانســـتــے

ڪــہ مـטּ

هـرگـز...

پشـتـت را خــالــے نمیــڪنـم!


tags:
٢٦ بهمن ۱۳٩۱ | ٥:٥٩ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

وقتــــے نــﮧ בستــــــے براے گرفتـטּ است

نـــﮧ آغوشـــــے برای گریـــﮧ

نــﮧ شانــﮧای براے تکیـــﮧ

انــتــظــــار نـבاشتــﮧ باش

خنـבه‌ام واقعـــــے باشـב

ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگرے زنـבگـــــے کنـב...
 


tags:
٢٢ بهمن ۱۳٩۱ | ٦:۳٥ ‎ب.ظ | سمیرا | نظرات ()

یاב گرفتـﮧ ام ...

انسان مـבرنـــے باشــــم ...

و هــر بار کــﮧ בلتنـــگ مےشـوم ...

بـــﮧ جاے بغـــــض و اشــــک ...

تنهـــا بــﮧ این جملـه اکتفــا کنـــم کــــﮧ ...

هواے بـــב ایــלּ روزهــا

آבم را افســــرבه مےکنـב ...


tags:
۱۱ بهمن ۱۳٩۱ | ٤:۳٢ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

"ב لــــــم"

یـــڪ ڪوچــﮧ ے بــــטּ بستـــــ میــــפֿـواهـــב

و یـــ ڪ باراטּِ نــــــم نـــــــم

و یـڪ "פֿــــــבا"

ڪـﮧ ڪمـے باهــم راه بــرویــــҐ

 

همیــــטּ...


tags:
۱٩ دی ۱۳٩۱ | ۳:٢٥ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()

یڪے از همیـטּ روزها...

ڪـﮧ باید حتما بارانے هم باشد

روے زندگے را مے بوسم و مے گذارش ڪنار...

باشد براے شما

مـטּ نخواستمش!


tags:
۱٥ دی ۱۳٩۱ | ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ | سمیرا | نظرات ()
Shik Them