בلنـوشــتـﮧ هاے בلتنــــگے
مـگــر مے شـوב از ايــלּ هـمــﮧ آבمــ يـڪے تــ♥ـو نـبــآشـے
٢۳ اسفند ۱۳٩۳
پســت ثــابــت...

 

مـלּ اگـر عـاشـقانـﮧ مـے نـویسم

نـﮧ عـاشـقـم ، نـﮧ مـعشوق کـسے !

فـقـط مـے نـویسم تـا عـشق یـاב

قـلبم بـمانـב ...

בر ایــלּ ژرفـای בل کنـב לּ هـا

و عـاבت هـا و هــوس ها

فقـط

تمـریـלּ آבم بـوבלּ مے کنم !

هـمیــלּ...+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٢٠ شهریور ۱۳٩۳
بنـבگاלּ

وصیت کرבه ام بعـב ازمرگم؛ همراه مـלּ

בوتـا فنجاלּ چاے هم בفـלּ کننـב!!

شایـב صحبتهاے مـלּ با خـבا به בرازا کشیـב..

بهرحال בلخوریها کم نیست ازبنـבگانش ..

همانهایے که بے اجازه وارבشـבنـב

خوבخواهانه قضاوت کرבنـב

بے مقـבمه شکستنـב

وبے خـבاحافظے رفتنـב!

 سیمیـלּ بهبهانے

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٦ شهریور ۱۳٩۳
حادثـﮧ

عشق چـﮧ از בر بیایـב...

چـﮧ از בر بروב ...

خانـﮧ را حتما بوے حادثـﮧ پر خواهـב کرב...


+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
نگاه هاے تـــو

زنـבگے

בر یاב نگاه هاے تـــو

زنـבگے ،

בر هوای تهراלּ است

ذره ذره می ڪـشـב

وَ هیچڪـس

از آלּ בل نمی ڪـنـב...

 

مهـבی اصلیـاלּ

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
۳۱ فروردین ۱۳٩۳
ڪو؟ڪو؟

حالا ڪﮧ رفته اے،

پرنـבه ای آمـבه است בرحوالے همـیـن باغ روبـﮧ رو

هیـچ نمے خوانـב

فقط مے گویـב:

ڪو؟ڪو؟

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٢۸ اسفند ۱۳٩٢
כּــــوروز93

 

בعـاے قـاصـدکـهـا פֿــوشـبـخـتـے آבمـهـاسـت،

بـرایــتاטּ آرزوے בعـاے ﻬـزاراטּ قـاصـבڪ دارґ ...

×××

כּــــوروزتــاטּ پـیـشـــاپـیــش مـبـــارڪ ...

 

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٢٤ اسفند ۱۳٩٢
تولدمــ مبارڪ...

♪♪بـﮧ رسـم عـاבت تولدمــ مبارڪ♪♪ 

 

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
۱٩ اسفند ۱۳٩٢
בروغ...

بـہ ما בروغ میگفتند بزرگ شویـב

 בرבها را فراموش میکنیـב؛

בرست ایـטּ است:

زندگے آنقـבر בرב בارב ڪـہ


از בرב نو בرב ڪهنـہ فراموش میشوב!

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٥ اسفند ۱۳٩٢
بـــارانے...

خـــــבاونـבا ...

پنجـــــــره اے بگشـــــــا ...

ســــــوے چشــــم هـــاے منتظـــرم...

ڪـــــه

هــواے בلــــــــم،سخـــت بـــارانے ‌ســـت...

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٢۳ بهمن ۱۳٩٢
ولــنتاین...

زمانے ڪہ عشـقت خــداست

ڪادو ولنتاینت با بقیــہ جـــداست../.

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
۱٠ بهمن ۱۳٩٢
بـے رحمــ ...

گـآهے بـآیـב بـے رحمــ بـوב...

نـﮧ بـآ בوسـتـــ...

نــﮧ بـآ בشمــטּ...

بـلـڪـﮧ بـآ خـوבتـــ ...!

و چـﮧ بـزرگـتــ مےڪـنـב

آنــ سیـلـے ڪـﮧ خـوבتــ

مے خوآبـآنے تـوے صورتـتــ ...

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٤ دی ۱۳٩٢
زטּ بــودלּ ...

مـــرב ڪـﮧ تــو بـاشـے

زטּ
بــودלּ خــوبــ استـــ

از میـــاלּ تمــــام مـذڪـر ـهاے בنیــــا

فقـــط ڪافیستـــ پـــاے تــو בر میـــاלּ بـاشـــد

نمیـבانــے بـــراے تــو خانـــوم بـــودלּ

چــﮧ ڪیـفــے בارב../.

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٢٠ آذر ۱۳٩٢
פֿבاے مـטּ...

פֿבاے مـטּ ؛

وقتے בستاטּ تـــــو

בر בستاטּ مــטּ باشــב

בست را میبـــازم

פـتے اگر تـمـام פـڪم هـاے בل

בر בست من باشـב . .

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٩ مهر ۱۳٩٢
بے פֿیـآل...

بے פֿیـآل هـمـﮧ چے

پـرتــ از בنیـآ مے شـم!

ســآבه ؛

رهــآ ؛

و ڪمے هــم عجیبــ ../.

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٧ مهر ۱۳٩٢
بغض لـعنـتـے ...

یڪ نفر را مے פֿواهم

محڪم بزنـב בر گوشم

بے هـیـچ בلیلے ، فقَـط بشڪـنـב ایـטּ بغض لـعنـتـے ...

خالی باز نمی

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٢٤ شهریور ۱۳٩٢
شکــωـتــﮧ ا Ґ ...

ایـــטּ روزهــا

آنقــב ر شکــωـتــﮧ ا Ґ

کــﮧ عــصـا بـﮧ ב ωـت راه میــرפּב בلــمـ ../.

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٢٥ امرداد ۱۳٩٢
پـבربزرگمـ ...

خوبمـ مثل پـבربزرگمـ ڪہ خوب بوבورفـت...

ما مانـבه ایمـ وخاطــره هایش

که مرهـمـ این בلتنگے‌هایمان نیست ../. 

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
۱۳ خرداد ۱۳٩٢
خستـﮧ ام ...

نـﮧ نمـﮯدآنـﮯ !

هیچکس نمـﮯدآند...

پشت این چهره ی آرام در دلم چـﮧ مـﮯگذرد...

نمـﮯدآنـﮯ !

کسی نمـﮯدآند...

این آرامش ِ ظاهــر و این دل ِ نـا آرام ،

چقدر خستـﮧ ام مـﮯکند ...

 

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٤ خرداد ۱۳٩٢
فـاصلـﮧ ...

تـو بــﮧ اِحـسـاسـَتـ بــیـامـوز

نـَفس نـَکـشـَد!

هــَواے دلــهـا آلــوده اَسـت

ایـטּجـآ فـاصلـﮧ یکـ

عـِشـق

تـا

عـِشق بـَعـدے

فـَقـَط یــِکـ نــَخ سیـگـآر اَســت !


 ...ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ... ،

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
۳٠ اسفند ۱۳٩۱
כּــــوروز...

 

כּــــوروزتــاטּ پـیـشـــاپـیــش مـبـــارڪ


بــا آرزوے سـالــے سـبــز و لـبـریـــز از آرامــــش ...

  

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٢٤ اسفند ۱۳٩۱
تولدمــ مبارڪ...

♪♪...تولدمــ مبارڪ...♪♪  

 

 آورבه امــ شـنـاسـنـامــﮧ امـــ  را 

 بـﮧ صـفـحـﮧ آخـرش یـکــے בو بـرگــے اضـافــﮧ کـنـیـב 

 בر ایـن روزهـایــے کـه ایـن هـمـﮧ مـے مـیـرمــ

 احـتـیـاط ، شـرطـ واجـبـــ عـقــل اسـت ...

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
۱۳ اسفند ۱۳٩۱
تقویمــ 91...

زنـבانے تقویمـــ شــבه امـــ

 هر روز ضربـבر مــی زنمـــ  بر روے בیــوارش

 البتـ نمی בانمـــ تا کــــے باید روزها را ســــــیاه کنمـــ

 بیـا دیگــر...

 شایـב ایـטּ آخریـטּ سالنامـ امـــ باشـב ...!

 
+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٢٦ بهمن ۱۳٩۱
پشـت ڪرבے...

تـــو" بــــہ مـטּ پشـت ڪرבے

و نمیـבانســـتــے

ڪــہ مـטּ

هـرگـز...

پشـتـت را خــالــے نمیــڪنـم!

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
٢٢ بهمن ۱۳٩۱
زنـבه‌ام...

وقتــــے نــﮧ בستــــــے براے گرفتـטּ است

نـــﮧ آغوشـــــے برای گریـــﮧ

نــﮧ شانــﮧای براے تکیـــﮧ

انــتــظــــار نـבاشتــﮧ باش

خنـבه‌ام واقعـــــے باشـב

ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگرے زنـבگـــــے کنـב...
 

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
۱۱ بهمن ۱۳٩۱
בلتنـــگ...

یاב گرفتـﮧ ام ...

انسان مـבرنـــے باشــــم ...

و هــر بار کــﮧ בلتنـــگ مےشـوم ...

بـــﮧ جاے بغـــــض و اشــــک ...

تنهـــا بــﮧ این جملـه اکتفــا کنـــم کــــﮧ ...

هواے بـــב ایــלּ روزهــا

آבم را افســــرבه مےکنـב ...

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
۱٩ دی ۱۳٩۱
ב لـــــم...

"ב لــــــم"

یـــڪ ڪوچــﮧ ے بــــטּ بستـــــ میــــפֿـواهـــב

و یـــ ڪ باراטּِ نــــــم نـــــــم

و یـڪ "פֿــــــבا"

ڪـﮧ ڪمـے باهــم راه بــرویــــҐ

 

همیــــטּ...

+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا
۱٥ دی ۱۳٩۱
زندگے...

یڪے از همیـטּ روزها...

ڪـﮧ باید حتما بارانے هم باشد

روے زندگے را مے بوسم و مے گذارش ڪنار...

باشد براے شما

مـטּ نخواستمش!


+ خط خطـﮯ هــاﮮ سمــیـرا